Обява от РА “Нови Искър” за назначаване на настойник

Със свое решение от 14.10.2010 г. Органът по настойничество и попечителство при район “Нови Искър” – СО, е назначил настойник на жителя на град Нови Искър Пламен Атанасов Вълчев, живеещ на адрес: гр.Нови Искър, ул.”Билка” № 1Б. Заинтересованите лица, могат да се запознаят със съдържанието на решението, което е на разположение в отдел „Човешки ресурси и …

РА”Нови Искър” търси доставчик на храни за детските заведения в района

Кметът на район “Нови Искър” Валентин Котов, със своя заповед отпреди няколко дни, е обявил провеждането на конкурс по Закона за обществените поръчки – открита процедура, за доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на 10 детски заведения на територията на града и района. Документацията за участие в тази открита процедура може да бъде закупена …

Съобщения от районна администрация “Нови Искър”

Като част от категорията Документи в сайта www.noviiskar.bg, тук може да се запознаете с текстовете на различни по своя характер нови документи на районна администрация “Нови Искър” – СО, а именно – обяви, съобщения, покани и др. Днес публикуваме 3 документа, издадени от кмета инж.Валентин Котов, които документи, гражданите на района трябва да познават като …

Обществена поръчка, обявена от Столична община на 10.06.2010 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка със следния предмет: Доставка на консумативи за копирна и разпечатваща техника, използвана в Столична община по обособени позиции: 1.Консумативи за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински …

Столична община обявява конкурс

Столична община (ул.”Московска” № 33) обявява публично оповестен конкурс по чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост с предмет: Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, намиращи се в партерните етажи на административните сгради на Столична община, представляващи места за разполагане на 4 броя кафе машини. Отдаваните под наем части …

Списък на услугите, предоставяни на гражданите в 24-те района на Столична община

В тази секция ще намерите пълен Списък с унифицираните административни услуги, предоставяни на гражданите в 24-те района на Столична община, включителни в РА “Нови Искър”.   Търсената от Вас услуга можете да откриете ТУК.

Списък на служителите в РА “Нови Искър”, подали Декларации за липса на конфликт на интереси

Съгласно член 12, т.2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (в сила от 01.01.2009 г.), всички държавни и общински служители подават в 7-дневен срок от избирането или назначаването им Декларация за наличие или липса на конфликт на интереси. В тази категория документи може да намерите актуалния (към 01.06.2010 г.) Списък …

ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИ ИСКЪР!WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera