Общи условия за ползване на сайта www.noviiskar.bg

Общи условия за ползване на услуги, предоставяни чрез Интернет страницата www.noviiskar.bg, собственост на фирма “Еделвайс медия”

“Еделвайс медия” (наричана по-долу Издател), с данъчна регистрация в град  София, Република България,  e издател на съдържание на страници в Интернет и е собственик на уеб сайта  www.noviiskar.bg (наричан по-долу сайта). Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на “Еделвайс медия”, освен ако изрично е посочено друго. Всички елементи на сайта на издателя, включително дизайн, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информации или елементи, извън разположените от потребителите и рекламодателите, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Издателя. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Издателя, посочване на източника и добавяне на линк към сайта. Включването на връзки към сайта е свободно, но ще ви бъдем благодарни, ако ни уведомите за това. Използването на графични и видео- материали, публикувани в сайта, е строго забранено, без предварителното съгласие на Издателя. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

І. Термини и определения:

Услуга/и са предоставяни от издателя информационни, новинарски и рекламни услуги в сайта  www.noviiskar.bg, във вида, в който са.

Уебсайт/Сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител e всяко лице, което ползва услугите, предоставяни от Издателя.

Злоумишлени и некоректни действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия, означава съставна и обособена част от уеб сайт.

“Случайно събитие” е непредвидено или непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно;

ІІ.Защита на лични данни

2.1. Издателят не събира лични данни за посетителите на сайта, извън технологично необходимата идентификационната информация, която сайтът автоматично събира, докато сте в него. Издателят не използва и няма да използва, предоставя, продава или дава под наем каквато и да било част от тази автоматично събирана технологична информация при никакви обстоятелства и на никаква цена.

2.2. С приемането на настоящите Общи условия посетителите и потребителите на сайта на Издателя изразяват съгласието си за използване на тази технологично необходима идентификационна информация, която сайта автоматично събира.

2.3. Използването на “cookies” като идентификация при посещаване на сайтовете е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра и която позволява на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Повече информация за използването на “cookies” можете да намерите на http://www.cookiecentral.com.

ІІІ. Права и задължения на страните

3.1. Издателят има право да променя дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя сайта, без предварително да известява потребителите за това. Отговорност за съдържанието на публикуваните авторски -  журналистически и информационни текстове, носи съответният им автор.

Издателят на сайта www.noviiskar.bg не винаги споделя идеите и гледните точки на своите автори, но уважава различното мнение и предоставя място в сайта на автори с различни позиции.

3.2. Издателят има право по свое усмотрение да изтрие част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или определени потребители.

3.3. Издателят има право при неизпълнение на договорни отношения, злоумишлени действия, непристойни коментари и други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия да изтрие, ограничи и/или закрие информацията на произволен потребител и без право на преразглеждане.

3.4. Издателят има право да търси отговорност и санкции свързани с услугите, които предоставя, ако е получил уведомление за нарушение в сайта от упълномощените органи по българското законодателство или в случаите, когато потребител наруши договорни отношения, извърши злоумишлени действия, направи непристойни коментари и/или извърши други несъвместими с морала и добрата търговска практика действия.

3.5. Издателят е длъжен да уведомява органите на реда за нарушаване на нормите на обществения морал и българското законодателство, включително публикуването на порнографски материали и снимки, обиди, нежелана реклама, нарушаване на авторското право и сродните му права, нарушаване свободата и правата на личността, дискриминация, застрашаване на живота или здравето на отделни членове на обществото и на потребителите на сайта.

3.6. Издателят има правото да отдава с цел продажба в сайта си пространство на рекламодатели и да експонира, показва, изпраща, изпълнява, зарежда техни реклами, и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите, които обслужва.

3.7. Издателят има право да генерира и изпраща на посочен от страна на потребителя електронен адрес синтезирана информация за новостите, публикувани в сайта на издателя под формата на електронен бюлетин.

3.8. С приемането на настоящите Общи условия, Издателят получава право да изпраща до потребителя съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия, като осигурява ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано.

3.9. Издателят се задължава да осигури на потребителя по ясен и недвусмислен начин възможност за отказ за получаване на съобщенията по т. 3.7 и т. 3.8.

3.10. Потребителят има право безплатно да ползва услугите, предоставяни от сайта за нетърговски цели.

3.11. Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп.

3.12. Потребителят има право да разполага в режим upload във форума на сайта текстово и мултимедийно съдържание, съобразно условията на форума на този сайт.

3.13. Правото на достъп на потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и/или ресурси, както и да използува обекти на интелектуална собственост, освен, ако се отнася за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.

3.14. Потребителят има право да посочи електронен адрес, на който иска да получава синтезирана информация за новостите, публикувани в сайта на Издателя под формата на електронен бюлетин.

3.15. Потребителят има право да откаже, посредством начините, предоставени от Издателя, получаването на съобщенията по т. 3.7 и т. 3.8

ІV. Ограничение на отговорността

4.1. Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите на сайта не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между потребителя и интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на уеб сайта. Издателят не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, дължащи се на случайни събития и на такива, свързани с ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност, наличие на вируси и др.).

4.2. Издателят не носи отговорност за материални и нематериални вреди, получени вследствие на публикувана в сайта www.noviiskar.bg информация, както и за съдържанието и достоверността на публикуваните в коментарите, дискусиите, форума и обявите материали.

4.3. Издателят не носи отговорност при непредоставяне на стоки и /или услуги от трети лица, рекламиращи в сайта.

4.4. Издателят не носи отговорност за злоумишлени и некоректни действия от страна на трети лица.

4.5. Издателят не носи отговорност в случай на претенции от трета страна, относно неправомерно използване от страна на потребителя и рекламодателя на търговски марки, промишлени дизайни, патенти, полезни модели и авторски права.

4.6. Отговорност за съдържанието на рекламните материали носят само и единствено рекламодателите. Рекламите и другите разположени в сайта материали от трети лица, следва да са изработени в съответствие с действащото българско и ЕС законодателство в областта на защита на индустриалната собственост, авторските права, конкуренцията и да са съобразени с правилата за добросъвестна търговска практика и добрите нрави.

V. Действие, публикуване и промяна на Общите условия

5.1. Връзки към Общите условия на сайта са разположени по обичаен начин, в долната част на сайта на Издателя.

5.2. С подаването на заявка от потребител и получаването на отговор за зареждане, независимо от географското местоположение на потребителя, включително чрез индиректно зареждане, посредством използване на хипервръзка (“електронна препратка” по смисъла на Закона за електронната търговия), банер и/или друг подходящ начин, съобразно използваната технология, към сайта www.noviiskar.bg от друг уебсайт, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което изявление декларира, че желае да ползва услугите, предоставяни от Издателя, че е запознат с настоящите Общи условия, като в отношенията между него и Издателя те имат силата на договор, който трябва да се спазва.

5.3. Настоящите Общи условия са в сила за страните от извършването на електронното изявление от страна на потребителя, до момента на прекратяване на използването на услугите на Издателя, чрез напускане на сайта www.noviiskar.bg, като при всяко ново влизане се сключва нов договор.

5.4. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между потребителя и трети лица, с които потребителят се е свързал, използвайки услугите на издателя.

5.5. При изменения и/или допълнения на Общите условия, Издателят уведомява потребителите по подходящ начин за извършените промени – като публикува на видно място в Интернет страницата си съобщение за направените изменения и/или допълнения в Общите условия и текста на извършените промени, не по-късно от 7 (седем) дни преди влизане в сила на измененията и/или допълненията на Общите условия на този сайт.

5.6. Общите условия за ползване на сайта www.noviiskar.bg влизат в сила от 01.06.2010 г., което е датата на тяхното публикуване в настоящия сайт на Издателя, на определеното за това място в сайта – в категорията Общи условия, най- долу, вдясно на сайта www.noviiskar.bg.

VІ. Спорове

Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай не непостигане на съгласие – по съдебен ред.


Сподели статията в Тези бутончета са връзки към сайтове, в които можете да качите линк към тази статия.
  • Svejo.net
  • Dao.bg
  • Piron.bg
  • Web-bg.com
  • Lubimi.com
  • Pipe.bg
  • Facebook
  • Google Bookmarks

ДОБРЕ ДОШЛИ В НОВИ ИСКЪР!



WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera